Powrót
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informujemy, że administratorem danych Użytkowników strony internetowej https://biuroprasowe.porta.com.pl  jest Porta KMI Poland Spółka akcyjna (dawniej: Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-239), KRS: 0000504087.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.

W celu otrzymywania od nas newsletteru zawierającego nasze informacje marketingowe zawarte na stronie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, przetwarzać będziemy dane osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail na podstawie dobrowolnej oraz świadomej zgody Użytkownika wyrażonej w postaci podania nam adresu e-mail Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Zgoda ta również będzie podstawą prawną do otrzymywania przez Użytkownika od nas komunikatów marketingowych zgodnie z art. 10 ustawy z 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale bez podania danych osobowych przez Użytkownika w postaci adresu e-mail nie będziemy mogli wysyłać do Użytkownika newsletteru.

W szczególnych przypadkach (konkursy, prośby i zapytania Użytkowników) może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika poszczególnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane tylko za zgodą Użytkownika tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - poprzez dobrowolne podanie tych danych przez osobę, której te dane dotyczą. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami RODO.
Użytkownik, dobrowolnie podając swoje dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Dane Użytkownika mogą być udostępniane przez administratora danych następującym podmiotom:W przypadku udostępnienia danych osobowych Użytkownika administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu.

W stosunku do danych osobowych Użytkownika, administrator danych może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do:

Dane osobowe Użytkownika, administrator danych przechowuje nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw za pośrednictwem poczty email, oraz poczty tradycyjnej na adres inspektora ochrony danych lub administratora danych wskazane powyżej.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Powrót